Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti tj. prodávajícím a kupujícím, tedy mezi G&P bezpečnostní služba, s r.o. (dále jen „prodávající“) a obchodním partnerem (dále jen „kupující“).

Vymezení pojmů

Prodávající
Společnost G&P bezpečnostní služba, s r.o., sídlem Za Mototechnou 1619/1, Praha 15500, IČ 06907504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 290237.

Kupující
kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku
za podnikatele se považuje také:

• každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
• osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.


Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními zák. č. 89/ 2012 Sb.

Kupní smlouva
Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Tento souhlas (potvrzení objednávky) může prodávající sdělit kupujícímu e-mailem, telefonicky, případně jiným vhodným způsobem, na kontakt uvedený v registraci kupujícího. Vylučuje se jakákoliv změna provedená kupujícím v rámci přijetí nabídky.

Obchod
Elektronický obchod www.elektrogp.eu, jehož provozovatelem je G&P bezpečnostní služba, s r. o.

Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje týkající se kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřeby firmy k uskutečnění smluvního plnění. Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Využíváním služeb prodávajícího dává kupující souhlas ke shromažďování osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby tyto údaje byly využívány i jinými subjekty v rámci spolupráce na činnostech těchto subjektů za účelem zlepšení služeb prodávajícího a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Kupující má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze – tj. písemným vyjádřením nesouhlasu se zpracováním. Podle zákona má kupující rovněž právo kdykoliv písemně zažádat prodávajícího o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o něm tyto osoby zpracovávají.

Registrace
Nový zákazník se v elektronickém obchodě www.elektrogp.eu zaregistruje vyplněním a odesláním registračního formuláře. Zároveň s tím souhlasí i s aktuálním zněním Obchodních podmínek.
V registraci uvede mimo jiné i e-mailovou adresu, která od této chvíle slouží jako komunikační adresa s provozovatelem www.elektrogp.eu, a zároveň jako přihlašovací jméno do obchodu.
Každý nový zákazník (kupující) musí být na vyžádání prodávajícímu schopen doložit svoji činnost kopií živnostenského listu a výpisem z obchodního rejstříku.

Ceny
Veškeré ceny na www.elektrogp.eu jsou většinou aktuální, platné a smluvní. Jsou uvedeny bez DPH (pokud není uvedeno jinak). Montážním a obchodním firmám (kupující-podnikatel) jsou poskytovány slevy.
• Ceny pro kupující jsou vedeny jako „Vaše cena“.
• K ceně zásilky, která je do 25 000 Kč , si účtujeme poštovné a balné.
• Objednávky v celkové výši nad 25 000 Kč mají poštovné i balné ZDARMA. Více viz Dodací podmínky.

Objednávka
1. Kupující se může před odesláním objednávky seznámit s cenou vč. DPH a poplatky. Zboží obdrží kupující za cenu, která byla platná v době objednání. Cena je uvedena v objednávce a informačním e-mailu odeslaném ve chvíli uskutečnění objednávky kupujícím.

2. Prodávající poté objednávku zpracuje, zjistí dostupnost objednávaného zboží na skladě, a pokud jsou všechny části objednávky dostupné v požadovaném množství, připraví kupujícímu zboží k odeslání. Kupující je o zahájení zpracování objednávky informován e-mailem.

3. Po odeslání objednávky je kupující automaticky e-mailem informován o potvrzení a vyskladnění zboží na adresu uvedenou v objednávce.

Při cenách časově omezených má kupující před vytvořením objednávky možnost seznámit se s faktem, po jakou dobu je takováto cena platná. Pokud se jedná o zboží, které není na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a rovněž také předběžný termín dodání. Takto sdělená cena může být prodávajícím změněna, a to vzhledem k situaci na trhu a vývoji kurzu české koruny oproti zahraničním měnám. Jestliže kupující nesouhlasí s takovouto změnou, prodávající nepotvrdí kupujícímu objednávku a ta je stornována. Kupující musí být vždy u takovéhoto zboží obeznámen předem, že jde o zboží na objednávku a že k uzavření smlouvy dochází ve chvíli, kdy prodávající upřesní nabídku.
Poznámka: Cena uvedená v objednávce za dopravu je pouze orientační a do ceny objednávky není započítána, přičte se dodatečně k sumě za objednávku. Více viz Dodací podmínky.
 

Dodací podmínky
Zboží je možno objednat kdykoli prostřednictvím www stránek www.elektrogp.eu. Zpracování objednávky probíhá mimo sídlo firmy G&P bezpečnostní služba, s r. o., v době od 8.00 do 16.00. Objednávku lze v tuto dobu uskutečnit i e-mailem. Platbu je možné provést pouze předem na bankovní účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob platby v individuálním případě, po souhlasu kupujícího.

Osobní odběr
Zboží lze převzít oproti internetové objednávce na odběrném místě Ke Kurtům 375/19, Praha 142 00, a to po předchozí písemné domluvě s prodávajícím. Osoba přebírající zboží se musí patřičně identifikovat a znát číslo objednávky.

Doručená zásilka
Zboží lze zaslat kupujícímu prostřednictvím přepravní služby PPL, Českou poštou s.p., nebo pomocí služby Kurýr Českých drah. Podmínkou je dostupnost objednávaného zboží na skladě.
 

Orientační cena 1 zásilky u jednotlivých přepravních služeb (v Kč bez DPH):
PPL Bankovní převod 199,-
Česká pošta – obchodní balík Bankovní převod 179,-


Cena za dopravné zahrnuje bezpečné zabalení a doručovací poplatky. Různé zboží vyžaduje různý způsob balení (s ohledem na váhu a rozměry zásilky), některá zásilka tak může být rozdělena do více balíků nebo je nutné, s ohledem na hmotnost a rozměr zásilky, využít pro transport jinou, než kupujícím zvolenou formu přepravy.

Převzetí zboží
Kupující je povinen ihned při doručení zboží překontrolovat jeho stav společně s dopravcem (vnější neporušení krabice a lepící pásky). Kupující má právo zásilku odmítnout, jestliže je neúplná nebo poškozená. Jestliže takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu přepravce.
V případě doručení poškozené či neúplné zásilky je nezbytné, aby kupující bez zbytečného odkladu o tomto informoval prodejce na adresu obchod@elektrogp.eu. Současně s tím sepíše s přepravcem protokol o škodě a ten neprodleně doručí (např. oskenovaný e-mailem) prodávajícímu. Dodatečná reklamace týkající se neúplnosti či vnějšího poškození zásilky je pro kupujícího i nadále možná. Uznání nároku dodatečně oznámené reklamace je již na posouzení prodávajícího.
Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme a to ani ve stanovené úložní době je povinen zaplatit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku toho vznikla (balné, dopravné, případně další související náklady).
 

Platební podmínky

Bankovním převodem (předem)
Informace k provedení platby jsou uvedeny v potvrzovacím e-mailu.
Bankovní účet: 2113382171/2700, UniCredit Bank
Variabilní symbol: číslo faktury – číslo získáte až obdržením faktury dodané společně s objednaným zbožím.
Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, jsou vystavené faktury prodávajícím splatné ihned.

Pozn. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit způsob platby, který zákazník zvolil.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“.

Záruční podmínky
Na prodávaný sortiment poskytujeme záruku 24 měsíců. Výjimku tvoří spotřební materiál, jako jsou např. akumulátory. Na tento sortiment poskytujeme záruční podmínky tak, jak budou poskytnuty výrobcem, minimálně však 6 měsíců při předepsaném způsobu použití a výrobcem doporučených podmínkách.
Záruka běží ode dne vyskladnění a prodlužuje se o dobu záruční opravy.
Firma G&P bezpečnostní služba, s r. o. není v žádném případě odpovědna za případnou ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času nebo další ztráty způsobené kupujícím v souvislosti s nákupem, instalací nebo poruchou výrobku.

Opravy záruční
Zboží bude přijato do záruční opravy pouze v případě, že:
• zákazník předloží nabývací doklad
• ke zboží bude přiložen popis závady.

Záruka se nevztahuje na:
• vady způsobené mechanickým poškozením;
• vady způsobené kolísáním napájecího napětí mimo rozsah uvedeným v návodu;
• vady způsobené nesprávným provozem a neodbornou obsluhou;
• vady vzniklé neoprávněným zásahem do mechanické nebo elektronické části výrobku;
• vady vzniklé používáním výrobku v nevhodném prostředí nebo v rozporu s návodem;
• vady vzniklé živelnou pohromou;
• běžné opotřebení a užití.

Doba opravy je maximálně 30 dnů ode dne přijetí zboží do opravy. V případě nenalezení či neuvedení popisované závady bude účtován poplatek za test odborného posouzení.
 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti od 1.4.2019, čímž současně ruší znění předchozích Obchodních podmínek.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Kontaktní údaje Provozovatele

Distribuce a zákaznický servis
G&P bezpečnostní služba, s r. o.

Za Mototechnou 1619/1
155 00 Praha
e-mail: info@elektrogp.eu
bankovní spojení: 2113382171/2700, UniCredit Bank

Provozovatel stránek www.elektrogp.eu

G&P bezpečnostní služba, s r. o.
Za Mototechnou 1619/1
155 00 Praha
e-mail: info@elektrogp.eu
IČ: 06907504
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 290237.